Tabip ve diş hekimlerini ilgilendiren teklif Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Abone ol

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda Hakkaniyet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinin ‘evet’ oyu kullandığı teklife gore 1 Ocak 2029’a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar tıpta uzmanlık imtihanı (TUS) sonuçlarına gore merkezi yerleştirmeye doğal olarak olmaksızın Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek.

Doktor yada diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük yada vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup aylıklarıyla beraber makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan doktor ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına gore uzman olanlara 26 bin gösterge rakamının, uzman olmayanlara 20 bin gösterge rakamının işyar aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla beraber ilave ödeme yapılacak.

Her bir sıhhat tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek suretiyle araştırma heyetleri oluşturulacak.

Sıhhat kurum ve müesseselerinde bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, emek harcama şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, incelem, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde emek harcama şeklinde unsurlar dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı Sıhhat Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Teklifle personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarları da belirleniyor.

Sıhhat Bakanlığı bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner ana para gelirleri, Toplumsal Güvenlik Kurumundan elde edilmiş tüm kaynaklar ile öteki nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilecek.

Bakanlık döner ana para işletmeleri, sıhhat hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşviki, sıhhat kurum ve kurumlarının kendi imkanlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi; eğitim, araştırma, geliştirme faaliyetlerinin ve bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi amacıyla yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayrisafi kazançtan aylık öğrenim edilen tutarın yüzde 6’sını geçmemek suretiyle, bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner Ana para Merkez Saymanlığı hesabına aktaracak.

Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kurumlarının kadro ve pozisyonlarına atanan ve döner ana para gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410’u, uzman doktor, tıpta uzmanlık mevzuatına gore uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine yüzde 335’i ve pratisyen doktor ve diş tabiplerine ise yüzde 265’i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın, merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılacak.

İl sıhhat müdürlüğünün ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabipler ile bakanlık yada bağlı kurumlarının kadrosunda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına gore öteki kamu kurum ve müesseselerinde uzmanlık eğitimi yada yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılanlar için de bu yargı uygulanacak.

Alacak tahsili
Sıhhat Bakanlığına bağlı sıhhat tesislerince, sıhhat sigortasından yararlanamayanlara sunulan sıhhat hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 evveliyatına kadar öğrenim edilememiş alacak tutarlarının yüzde 50’si, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde defaten yada taksitle ödenirse geri kalan kısmı ferileriyle (aslolan alacağa olan eklentiler) beraber silinecek.

Komisyonda kabul edilen önergeyle, bu maddedeki tutarlar 5 bin liradan 10 bin liraya yükseltildi. Buna gore, söz mevzusu alacak tutarı 10 bin lira ve altındaysa tamamı resen, alacak tutarının yarısının 10 bin liranın altında olması halinde 10 bin lira terkin edilerek, bakiye kısım öğrenim edilecek.

Yükseköğretim Kanunu’nda meydana getirilen değişikle, üniversite hastanelerinde vazife meydana getiren personelin durağan(durgun) ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması amacıyla Sıhhat Bakanlığı ile paralel düzenleme yapılması öngörülüyor.

Sıhhat çalışanlarına merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme
Sıhhat Bakanlığı çalışanının merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme alması sağlanacak. Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sıhhat kurum ve kurumlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sıhhat Bakanlığının toplam gelirleri ve nakit imkanları esas alınarak personele ek ödeme yapılabilecek.

Teklifle, öğretim üyelerinin mesai saatleri haricinde üniversitede sundukları sıhhat hizmetlerinden dolayı aldıkları ilave ücretler için belirlenen tavan yükseltilecek.

Adli Tıp Kurumu çalışanının durağan(durgun) ek ödemeleri de merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak.

Teklifle, uzman doktor, tıpta uzmanlık mevzuatına gore uzman, doktor, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak ilk kere yada tekrardan atamalara ve kuraya ilişkin şartlar da düzenleniyor. Kura ve bunların Sıhhat Bakanlığındaki atamalarına ilişkin usul ve esaslar Sıhhat Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini, ilgili dalda tıpta uzmanlık mevzuatına gore uzman olan profesör, doçent, tabip öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve başasistanlar verecek. Tabip öğretim üyesi ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitimi verebilmeleri için uzmanı oldukları alanda fiilen minimum bir yıl çalışmış olmaları koşul olacak.

Teklif, Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sıhhat Mensubu Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişim Yapılması Hakkında Kanun’da değişim yapıyor. Buna gore, ilgili kanun kapsamında devlet hizmeti yükümlülüğünü meydana getiren personel, bulundukları ilde ilgili kanuna doğal olarak sözleşmeli sıhhat mensubu olarak çalışabilecek.

Pozisyon yetersizliği sebebiyle sözleşmeli personel istihdamında güçlük yaşandığında, bu güçlüğü aşmak suretiyle pozisyon sayısı artırılacak.

Eğitim aile sağlığı merkezi yada eğitim aile hekimliği birimlerinde vazife meydana getiren öğretim üyeleri ve eğitim görevlilerine aslolan kurumlarında da ödeme yapılacak.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.